Versetzungsordnung Grundschule

Versetzungsordnung Grundschule

Prelazak u viši razred u osnovnoj školi

1 Primena

1.1 Učenici 1. i 2. razreda svedočanstva dobijaju na kraju školske godine, a učenici 3. i 4. razreda i na polugodištu i na kraju godine. Svedočanstva 1. i 2. razreda sadrže napomene o razvoju radno-socijalnog ponašanja kao i o razvoju u pojedinim oblastima učenja/nastavnim predmetima. Svedočanstva 2. razreda osim toga sadrže ocene iz nemačkog jezika i matematike; svedočanstva 3. razreda osim opisnog ocenjivanja radno-socijalnog ponašanja sadrže ocene iz svih nastavnih predmeta. Svedočanstva 4. razreda sadrže ocene.

2 Opšta načela

2.1 Prelazak odn. neprelazak nekog đaka u viši razred je pedagoška mera koja treba da uskladi lični razvoj u učenju i školski obrazovni tok pojedinačnog učenika sa zahtevima za učinkom koji se u skladu sa nastavnim planom postavljaju njegovom uzrastu. Odluka o prelasku u naredni razred treba da obezbedi osnovu za napredak u učenju u tom višem razredu kako za pojedinačnog učenika tako i za ceo razred.

Prelazak u viši razred „na probni period“ protivreči ovom načelu.

Klasifikacija “na probni period“ može da se uradi u izuzetnim slučajevima na period od tri meseca. Po isteku ovog roka veće nastavnika dotičnog odeljenja odlučuje o konačnoj klasifikaciji.

2.2 Odluka o prelasku u viši razred se donosi na osnovu uspeha koji učenik postigne u celoj školskoj godini, a uzimajući u obzir u odgovarajućoj meri razvoj u učenju. U odluci o prelasku u viši razred uzete su u obzir ocene iz svih nastavnih predmeta, kao i ukupan razvoj učenika kao ličnosti. Za ocenjivanje uspeha učenika načelno su svi predmeti od značaja, čak i oni kojih više nema u nastavnom planu ili naredne godine neće biti obavezni.

Predmeti koji se predaju samo u jednom polugodištu su relevantni za prelazak u viši razred i na svedočanstvu se označavaju kao takvi (npr. „Muzičko dobar, 1. polugodište“).

2.3 Datum prelaska u viši razred je dan kada se održava sednica o prelasku. Taj datum na godišnjem svedočanstvu stoji kao datum izdavanja istog.

3 Načela postupanja

3.1 O prelasku svakog pojedinačnog učenika u viši razred odlučuje na kraju školske godine veće nastavnika u svojstvu veća koje odlučuje o prelasku deteta u viši razred i to sa direktorom škole ili nekim od njega ovlašćenim zamenikom kao predsedavajućim.

3.2 Predmetni nastavnici blagovremeno pre sednice zaključuju ocenu iz svog predmeta. Ona je rezultat ukupne pedagoške evaluacije i ne izračunava se čisto matematičkim računanjem. Osim toga ne sme da se oslanja samo na rezutate pismenih zadataka, nego u primerenom odnosu mora da uzme u obzir uspeh iz redovne nastave i kvalitet usmenih izlaganja kao i drugi uspeh u učenju. Pondere za vrednovanje pojedinačnih uspeha utvrđuje veće predmetnih nastavnika.

3.3 Pravo glasa imaju svi nastavnici koji su predavali učeniku. U slučaju glasanja odlučuje prosta većina glasova. Kod izjednačenog broja glasova odlučuje direktor škole (odnosno njegov zamenik); uzdržanost od glasanja nije dozvoljena.

3.4 Rezultati sa sednica na kojima se odlučuje o svedočanstvima i prelasku u više razrede treba da se protokoliraju.

U vezi sa odlukom o neprelasku u viši razred mora da postoji posebno objašnjenje u zapisniku sednice veća koje odlučuje o prelasku deteta u viši razred.

3.5 Predmetni nastavnik mora da obrazloži skokove u ocenama za više od jedne ocene. To obrazloženje se unosi u zapisnik sa sednice veća koje odlučuje o prelasku deteta u viši razred.

3.6 Ukoliko je prelazak u viši razred ugrožen, staratelj se blagovremeno, a najkasnije šest nedelja pre kraja školske godine, pismenim putem obaveštava o tome, sa naznakom predmeta u kojima u datom trenutku ocene nisu zadovoljavajuće. Ukoliko obaveštenje nije usledilo, to ne utiče na odluku o prelasku u viši razred.

3.7 Razredne starešine 2. i 4. razreda osam nedelja pre kraja školske godine prijavljuju direktoru škole sve učenike za koje smatraju da im je ugrožen prelazak u viši razred. Ukoliko u ovim razredima predaje više nastavnika, oni u ovom trenutku obaveštavaju razrednog starešinu o uspehu učenika. Ukoliko u jednom razredu samo jedan nastavnik predaje nemački, engleski, matematiku i svet oko nas, direktor škole ili nastavnik koga on ovlasti adekvatno mora da stekne utisak o uspehu dotičnog učenika, o čemu pre donošenja odluke treba da obavesti veće nastavnika dotičnog odeljenja.

4 Uslovi za prelazak u viši razred

4.1 Za prelazak učenika iz 1. u 2. razred nije potrebna odluka o prelasku. Uostalom samo oni đaci koji su na osnovu svog uspeha u tekućoj školskoj u potpunosti odgovorili zahtevima i od kojih može da se očekuje da su dorasli zahtevima predstojećeg višeg razreda, mogu da pređu u viši razred.

4.2 Uslovi za prelazak u viši razred su u skladu sa stavom 4.1 rečenica 2 ispunjeni kako sledi:

a) iz 2. u 3. razred ukoliko učenik u godišnjem svedočanstvu nema ocenu “nedovoljan” ni iz nemačkog jezika ni iz matematike i ni u jednom od ova dva predmeta nema ocenu “slab”;

b) iz 3. u 4. razred, kao i iz 4. u 5. razred ukoliko je učenik u godišnjem svedočanstvu iz najmanje tri od četiri predmeta: nemački jezik, engleski jezik, matematika i svet oko nas dobio ocenu “dovoljan“ i jednom ocenu “slab”.

4.3 Prelazak ili neprelazak u viši razred u svedočanstvu učenika treba obeležiti kao: “versetzt” (prešao u viši razred) ili “nicht versetzt” (nije prešao).

4.4 U osnovnoj školi ne postoji ni tzv. “usklađivanje ocena“ ni mogućnost popravnog ispita.

5 Izostanak odluke o prelasku u viši razred

Veće nastavnika dotičnog odeljenja može da izostavi donošenje odluke o prelasku u viši razred najkasnije do kraja sledećeg školskog polugodišta i da se uzdrži od izdavanja svedočanstva u slučaju da nedostaje dovoljno osnova za donošenje odluke, pošto je uspeh učenika tako opao da je u drugom polugodištu:

a) iz razloga na koje nije mogao da utiče morao da promeni školu ili

b) zbog bolesti duže od osam nedelja nije mogao da posećuje nastavu; ili su

c) drugi veoma ozbiljni razlozi na koje nije mogao da utiče vidno oslabili njegov uspeh.

Na svedočanstvu umesto ocena treba da stoji napomena “Prelazak odložen u skladu sa § 5 Pravilnika o prelasku u viši razred“. Do konačne odluke o prelasku u viši razred, učenik prati nastavu u višem razredu.

6 Preskakanje razreda

U izuzetnim slučajevima učenici uz saglasnost staratelja mogu pod sledećim uslovima da preskoče i do dva razreda:

a) Učenici čiji je mentalni razvoj toliko iznad proseka da se upis u 1. razred ne čini smislenim, mogu da budu upisani odmah u 2. razred. Odluku donosi direktor škole, koji o trošku roditelja može dobiti profesionalnu psihološku procenu deteta.

b) Učenici čiji je ukupan uspeh toliko iznad proseka da se ostanak u dotadašnjem razredu pedagoški ne smatra smislenim, po pravilu na kraju prvog polugodišta 1. do 3. razreda mogu da pređu u sledeći viši razred ili pak mogu na kraju školske godine 1. i 2. razreda da preskoče 2 razreda. Odluku donosi veće nastavnika dotičnog odeljenja. Na sednici veća nastavnika dotičnog razreda sa savetodavnim glasom učestvuju nastavnici razreda u koji dete treba da pređe.

c) Kod učenika čiji je ukupan uspeh toliko iznad proseka da se ostanak u dotadašnjem razredu pedagoški ne smatra smislenim, na kraju 3. razreda može da se utvrdi da je postignut cilj završnog razreda osnovne škole i da se dâ ‘preporuka osnovne škole‘. Odluku o tome donosi veće nastavnika dotičnog odeljenja.

7 Dobrovoljno ponavljanje nekog razreda

Učeniku se na zahtev staratelja jednom u toku pohađanja osnovne škole može dozvoliti da neki razred dobrovoljno ponavlja. Dobrovoljno ponavljanje je dozvoljeno na kraju 1. razreda, u toku 2. razreda, a u 3. i 4. razredu načelno samo na početku ili na kraju polugodišta. O izuzecima odlučuje direktor škole. Dobrovoljno ponavljanje nekog razreda ima za posledicu da odobren prelazak u viši razred retroaktivno više ne važi. Dobrovoljno ponavljanje se u svedočanstvu evidentira sa “dobrovoljno ponavljanje“.

8 Prelaz iz 4. razreda na dalje školovanje

8.1 Roditelji dece 4. razreda osnovne škole se na roditeljskim sastancima obaveštavaju o mogućnostima daljeg toka obrazovanja.

Po završetku 4. razreda deca mogu da nastave školovanje ili u nekoj školi u Srbiji ili u gimnaziji Nemačke škole Beograd.

Uslov za prelazak u 5. razred gimnazije Nemačke škole Beograd je odgovarajuća preporuka osnovne škole ili prijemni ispit. Samo u posebno obrazloženim izuzecima može da se odobri pohađanje 5. razreda gimnazije i bez preporuke. U tom slučaju upravi škole treba dostaviti pismeni zahtev, a odluka uprave škole je konačna.

8.2 Do kraja 4. razreda veće nastavnika dotičnog odeljenja sastavlja individualnu preporuku osnovne škole, za čiju osnovu se uzimaju u obzir sledeći kriterijumi:

– uspeh i razvoj u uspehu naročito u predmetima nemački i engleski jezik i matematika,

– sposobnost jezičkog izražavanja i sposobnost apstrakcije,

– istrajnost i spremnost da se uloži neki napor u nastavi i pri izradi domaćeg zadatka,

– interesi i posvećenost u oblasti praktičnih veština u nastavi, a eventualno i van nastave.

8.3 Preporuka osnovne škole koja se bazira na odluci donetoj na sednici veća nastavnika se saopštava pismenim putem staratelju.

8.4 Ukoliko se preporuka škola razlikuje od želja roditelja u vezi sa daljim tokom školovanja, primenjuje se odluka roditelja. Kod učenika kome je preporučena ’glavna škola’ (Hauptschule) u obzir dolazi samo status učenika ’realne škole’ (Realschule).

9 Trajanje

Ovaj pravilnik o prebacivanju u viši razred je sačinjen od strane nastavnika, a juna 2005. godine je stavljen na snagu od strane Školskog odbora Nemačke škole Beograd.

Beograd, 08.06.2005.
Belgrad den 08.06.2005