Srpski jezik

Srpski jezik se u Nemačkoj školi Beograd predaje maternji (SaM) i kao strani jezik (SaF).

Srpski jezik

Srpski jezik se u Nemačkoj školi Beograd predaje maternji (SaM) i kao strani jezik (SaF).

Srpski jezik

Srpski jezik se u Nemačkoj školi Beograd predaje kao maternji (SaM) i kao strani jezik (SaF).

Srpski kao maternji naši učenici uče od 2. do 4. razreda sa po dva časa, a od 5. do 10. razreda sa po tri časa nedeljno. Ova nastava se orijentiše prema nastavnom planu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Osim toga koriste se udžbenici preporučeni od strane Ministarstva. Nastavni materijal obuhvata učenje i uvežbavanje gramatike i pravopisa, kao i čitanje i interpretaciju izabranih literarnih dela. Srpski kao maternji jezik može kasnije biti izabran kao izborni predmet na maturi.

Srpski kao strani jezik se predaje od 2. do 10. razreda sa po dva časa nedeljno. Nastavni plan se oslanja na zvanični nastavni program srpske manjine. To znači da je gramatika u drugom planu, dok je govorni jezik u svakodnevnim situacijama u prvom planu.