Razvijanje samostalnosti

Razvijanje samostalnosti

Razvijanje samostalnosti

„Učenju učenja“ se poslednjih godina u društvu posvećivalo mnogo pažnje. Deca korak po korak preuzimaju sve više odgovornost za svoje učenje: tako, recimo, prilikom obrade plana rada prvo uče da preuzmu odgovornost za raspodelu vremena potrebnog za izradu njihovih zadataka. Na kraju koriste prednosti samokontrole. U skladu s tim deca u fazama otkrivanja učenja sve više sami usmeravaju svoj put učenja. Cilj nije da se nastavni sadržaji samo reprodukuju, već da se prenose na nove kontekste. U idealnom slučaju deca sama prepoznaju povezanosti novih sadržaja. U odgovoran rad spadaju i realno sagledavanje sopstvenog znanja i sposobnost samostalnog postavljanja adekvatnih ciljeva.

Do uspešnijeg rada obično dovodi uvežbavanje metoda. Pod time se podrazumevaju različite tehnike za razumevanje teksta, poput raznih oblika timskog rada, mogućnosti samostalne izrade kratkih prezentacija, rada sa ključnim rečima, karticama, podsetnicima i dijagramima. U važne elemente ubraja se i sposobnost samokontrole i planiranja svojih malih projekata, što decu usmerava na putu do potpune samostalnosti.