Schullaufbahn

Tok školovanja u Nemačkoj školi Beograd

OSNOVNA ŠKOLA: 1. do 4. razred

Osnovnu školu čine 1. do 4. razred.

Deca kojima je srpski maternji jezik mogu da upišu prvi razred:

  • Samo ako su išli u nemački vrtić i predškolu Nemačke škole Beograd.
  • U ovom periodu se vrši nekoliko provera znanja jezika, koje treba da doprinesu dobrom nivou znanja nemačkog jezika kao drugog jezika, koji je neophodan preduslov za osnovu školu.
  • Ukoliko se ne dostigne zahtevani nivo znanja jezika, deca ne mogu da budu primljena u osnovnu školu.

Deca kojima je nemački maternji jezik mogu da upišu prvi razred:

  • Nakon što su išli u vrtić sa programom na nemačkom jeziku.
  • Ukoliko su pohađali srpski ili internacionalni vrtić , a nakon polaganja vanredne provere znanja jezika u godini pre upisa u školu.

Preporuke za dalji tok školovanja posle 4. razreda obuhvataju:

Savetodavne razgovore za roditelje u vezi sa upisom u gimnaziju u Nemačkoj školi Beograd, po mogućstvu sa preporukom za dalji tok školovanja:

– za gimnaziju,
– za gimnaziju ali sa ograničenjem do maksimalno 6. razreda,
– za ’Realschule’* i ’Hauptschule’*: diferencirana nastava u okviru postojećih odeljenja gimnazije

Presudnu ulogu ima odluka škole. Kroz gore pomenuto savetovanje ukazuje se i na mogućnosti za napredovanje u pojedinim predmetima.

SEKUNDARNI NIVO I: 5.-9. razred

Posle 5. razreda:
Nakon savetovanja o daljem toku školovanja kod učenika koji su dobili privremenu preporuku za gimnaziju na kraju petog razreda može da se izvrši konačna klasifikacija. Ukoliko naše preporuke i želje roditelja o toku školovanja nisu usaglašene presudnu ulogu ima odluka roditelja. Kroz gore pomenuto savetovanje ukazuje se i na mogućnosti za napredovanje u pojedinim predmetima.

Posle 6. razreda:
Nakon savetovanja o daljem toku školovanja kod učenika koji su dobili privremenu preporuku za gimnaziju na kraju šestog razreda mora da se izvrši konačna klasifikacija.Ukoliko naše preporuke i želje roditelja o toku školovanja nisu usaglašene presudnu ulogu ima odluka roditelja. Učenici koji su zadovoljili kriterijume za prelazak u 7. razred dobili su preporuku za nastavljanje gimnazijskog toka školovanja. Učenici, koji nisu zadovoljili kriterijume, mogu da kao gimnazijalci ponove 6. razred. Za učenike, koji po želji roditelja – uprkos nezadovoljenju kriterijuma za prelazak u naredni razred gimnazije – nastave školovanje u 7. razredu, nastavnička konferencija u zavisnosti od ocena može da izvrši samo konačnu klasifikaciju prelaska ili u „Realschule“ ili u „Hauptschule“.

Promena toka školovanja posle 7. i 8. razreda:
EU skladu sa principom maksimalne propusnosti u školama sa 12-togodišnjim sistemom (Nemačka škola Beograd) nastavnička konferencija može do kraja 8. razreda da predloži promenu toka školovanja i to po pravilu na kraju školske godine.

Za promenu toka školovanja u smislu prelaska iz „Realschule“ u gimnaziju važe sledeći preduslovi:

  • Prosek ocena od minimum 3,0 iz svih predmeta;
  • Prosek ocena od minimum 3,0 iz matematike, nemačkog, matematike i francuskog;
  • Drugi strani jezik, po pravilu francuski, je u tom slučau obavezan;
  • Srpski jezik je obavezan predmet.

Za promenu toka školovanja u smislu prelaska iz „Hauptschule“ u „Realschuleanalogno važe iste gore pomenute odredbe, sem što 2. strani jezik otpada:

Diferencijacija i podrška u učenju:

Učenici „Hauptschule“ i „Realschule“, koji su zbog broja učenika integrisani u gimnazijska odeljenja, imaju u okviru postojećih odeljenja poseban nastavni program (unutrašnja diferencijacija), a eventualno se u 9. i 10. razredu formiraju i posebne grupe za učenje iz predmeta nemački, engleski i matematika.

Posle 9. razreda:
Nakon položenog završnog ispita po završetku „Hauptschule učenici ili napuštaju školu ili mogu da nastave 10. razred u „Realschule“, ukoliko su dostigli gore pomenute uslove za prebacivanje iz „Hauptschule“ u „Realschule

Prosek ocena od minimum 3,0 iz svih obligatornih kao i izbornih obaveznih predmeta;
Prosek ocena od minimum 3,0 iz nemačkog, matematike i engleskog;
2. strani jezik, po pravilu francuski, je obligatoran i pre toga mora biti polagan;
Srpski jezik spada u obavezne predmete.

Posle 10. razreda:
Nakon položenog završnog ispita po završetku „Realschule učenici ili napuštaju školu ili mogu kao ponavljači 10. razreda da se prebace u gimnaziju, ukoliko su dostigli gore pomenute uslove za prebacivanje iz „Realschule“ u gimnaziju

Prosek ocena od minimum 3,0 iz svih predmeta;
Prosek ocena od minimum 3,0 iz nemačkog, matematike i engleskog.
2. strani jezik, po pravilu francuski, je obligatoran i pre toga mora biti polagan.
Srpski jezik spada u obavezne predmete.

SEKUNDARNI NIVO II: Gimnazija u 10-12. razredu

Uvodna faza u gimnaziji: 10. razred predstavlja uvodnu fazu sekundarnog nivoa II. U predmetima nemački, engleski i matematika se u drugom polugodištu pišu centralni pismeni zadaci (iz Nemačke), koji se dvostruko vrednuju i zamenjuju uobičajena 3 pismena zadatka.
Kvalifikaciona faza u gimnaziji: 11. i 12. razred predstavljaju kvalifikacionu fazu sekundarnog nivoa II u kome se sakupljaju bodovi za maturu. U ove dve godine prelazak u neku drugu školu više nije moguć. Pismeni i usmeni maturski radovi se odvijaju u drugom polugodištu 12. razreda u skladu sa Ispitnim pravilnikom KMK (Stalne konferencije ministara kulture Savezne Republike Nemačke). Poslednja ocena na pismenom ispitu iz predmeta koji se polažu  na maturi  (treća korektura) se vrši u Nemačkoj.
Samim sticanjem srednjoškolskog obrazovanja tj. polaganjem mature, svaki učenik Nemačke škole Beograd je izjednačen sa bilo kojim drugim učenikom koji u Nemačkoj položi maturu, a u vezi sa kriterijumima za prijem na nemačke (i internacionlne) fakultete.