Srpski kao maternji jezik (SaM)

  • Srpski kao maternji jezik se u Nemačkoj školi Beograd predaje od 2. razreda. Nastava je predviđena za sve učenike kojima je srpski maternji jezik i koriste se nastavni materijali priznati od strane Ministarstva obrazovanja Republike Srbije. Učenici koji završavaju gimnaziju imaju mogućnost da srpski kao maternji izaberu kao ispit na maturi.
  • Nastavni koncept je usklađen sa svim metodičkim i didaktičkim aspektima drugih predmeta. Srpski kao maternji jezik se održava između 2 i 4 časa nedeljno.
  • Iako nismo u prilici da obezbedimo isti fond časova kao u srpskim školama naši nastavni planovi ispunjavaju gotovo sve neophodne zahteve učenja srpskog, kako u oblasti jezika tako i u oblasti književnosti.
  • Učenici koji pohađaju nastavu srpskog kao maternjeg imaju mogućnost da u 11. i 12. razredu biraju između ovog predmeta i francuskog jezika.