Individualisierte Förderung

Individualisierte Förderung

Individualni rad sa decom (radionice)

Individualni rad sa decom (radionice)

Redovna nastava se dopunjuje raznim individualnim oblicima rada sa decom. U zavisnosti od dodatnih potreba za učenjem, njihovih jakih i slabih strana, za decu se organizuju raznovrsne „Radionice“ u različitom trajanju, a sa ciljem da se prevaziđu slabosti i unaprede posebni talenti i interesovanja:

  • jezik (nemački kao strani jezik);
  • matematika;
  • čitanje (uz pomoć majki koje volontiraju);
  • slobodan rad;
  • pisanje (posebno pravopis) od 3. razreda.

Osim toga, u skladu sa posebnim dogovorom, u ponudi su i dodatni oblici individualnog rada:

  • vežbanje pravopisa na kompjuteru;
  • jezičke igre;
  • individualan rad (LRS, diskalkulija, …).