Nachmittagsbetreuung

Popodnevni boravak

Informacije za roditelje o popodnevnom boravku

Nemačka škola Beograd nudi za učenike osnovne škole radnim danima u trajanju od 12:30h do 16:00h časova popodnevni boravak.

Dok su u vrtiću i predškolskom u toku popodneva u prvom planu slobodne igre, sa akcentom na učenju jezika, popodnevni boravak u osnovnoj školi, pored raznovrsnih slobodnih aktivnosti, obuhvata i nadzor i podršku pri izradi domaćih zadataka.

Popodnevni boravak u osnovnoj školi predstavlja bitan deo institucije, jer podstiče i unapređuje saradnju između dece, roditelja, razrednih starešina i predmetnih nastavnika, vaspitača i psihologa škole. Učiteljice usko sarađuju sa svim nastavnicima, tako da se sva njihova iskustva i pedagoška saznanja zajedno koriste u pružanju podrške i pomoći svakom detetu individualno.

Deca se uče da budu samostalna i odgovorna, ali i da imaju obzira jedni prema drugima. Osnovna “pravila ponašanja” su nezaobilazna i treba kod dece da budu utemeljena na način koji omogućava dobru saradnju.

VAŽNO:  U datim okolnostima je ograničena ponuda slobodnih aktivnosti u popodnevnom boravku. I deca i svi zaposleni se stalno brinu o tome da se aktuelne mere higijene i fizičke distance, kao i obaveznog nošenja zaštitne maske poštuju i da ih se svi pridržavaju.

 

IZRADA DOMAĆIH ZADATAKA

Ovde ćemo navesti najvažnije stavke u vezi sa domaćim zadacima:

  1. Cilj izrade domaćih zadataka je vežbanje sadržaja naučenih u nastavi i samostalan rad deteta.
  2. Rezultati urađenih domaćih zadataka (tačno, netačno, sve urađeno) su povratna informacija učiteljima u kojoj meri su učenici usvojili gradivo i koliko su deca u stanju da samostalno urade zadatke.
  3. Ako deca ne stignu da urade sve zadatke u vremenu predviđenom za izradu domaćeg, onda i to učiteljima može da bude važna povratna informacija.
  4. Naše učiteljice iz popodnevnog boravka motivišu učenike na samostalan rad i mogu da pruže podršku ukoliko ima jezičkih poteškoća i ukoliko dete ne razume šta treba u zadatku da se uradi. Učiteljice ne ispravljaju greške u zadacima, već navode decu da sama otkriju greške i isprave je.
  5. Domaći zadaci se, iz gore navedenih razloga, neće ocenjivati.

 

Nakon izrade domaćih zadataka održavaju se ciljane aktivnosti u okviru svakog razreda kao što su: umetničke radionice, ples, pozorište, joga za decu, čitanje priča, rad sa glinom, ples itd. Petkom idemo zajedno u šetnju ili pravimo kolače.

Raspored aktivnosti u popodnevnom boravku Osnovne škole:

12:35h – 13:00h Ručak (Grupa 1): sva deca prijavljena za popodnevni boravak i ručak, a koja imaju nastavu do 5. časa (nakon toga: slobodna igra pod nadzorom nastavnika u školskom dvorištu)

13:25h – 13:50h Ručak (Grupa 2): sva deca prijavljena za popodnevni boravak i ručak, a koja imaju nastavu do 6. časa (nakon toga: slobodna igra pod nadzorom nastavnika u školskom dvorištu)

14:00h -15:00h Izrada domaćih zadataka

15:00h -15:45h Slobodne i kreativne aktivnosti (Slobodne aktivnosti u mnogome zavise od potrebe učenika i osmišljene su tako da nemaju karakter školskog časa. Svakoj fizičkoj aktivnosti i kreativnom radu prethode odgovarajuće pripreme.)

 

Po decu se može doći ili u 15:00h ili od 15:45h, a najkasnije u 16:00h časova.

 

Dostupnost u popodnevnom boravku: od 12h do 16h

 

Razred: Broj telefona:
1 060 – 0487016
2 060 – 0487040
3 060 – 0487041
4 060 – 0487036