Pravilnik o radu

Saveta roditelja Nemačke škole Beograd
(stanje na dan 1. februar 2011. godine)

  1. Funkcije

1.1 Savet roditelja čine svi izabrani predstavnici roditelja po razredima koji u odvojenom postupku izbora biraju predsednika i zamenika predsednika. Način izbora je regulisan statutom.
1.2 Savet roditelja osim toga na svojoj prvoj sednici bira zapisničara na period od jedne školske godine. Način izbora je regulisan statutom.

  1. Sednice Saveta roditelja

2.1 Sednice Saveta roditelja saziva i vodi predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti zamenik predsednika Saveta roditelja, a sve u skladu sa statutom.
2.2 Sednice Saveta roditelja po pravilu nisu javne. Savet roditelja u nekim slučajevima, ako za to postoji povod, može na sednicu da pozove i druga lica osim onih čije je pozivanje obavezno, a sve u skladu sa statutom. Ta lica se pozivaju na pojedinačne sednice koje su javne.

  1. Dnevni red

3.1 Dnevni red predlaže predsednik i šalje zajedno sa pozivom na sednicu. Svaki redovan učesnik sednice Saveta roditelja može da predloži i druge tačke dnevnog reda tako što ih pisanim putem dostavi predsedniku pre sednice. Zahtevi za dodatnim tačkama dnevnog reda koji stignu nakon slanja pozivnice mogu da se uvrste u dnevni red tako što se na početku sednice donese odgovarajuća odluka.
3.2 Javljanja za reč pod tačkom Razno treba da se ograniče na saopštenja, upite i molbu za prosleđivanjem informacija.
3.3 Predsednik učesnicima daje reč u skladu sa redosledom njihovog javljanja.
3.4 Vreme za govor može da se ograniči odlukom. Svaki govornik treba da se izjasni o jednoj stvari o kojoj je trenutno reč. Predsednik može govorniku da oduzme reč.

  1. Glasanja

4.1 Savet roditelja ima pravo da donosi odluke ako je prisutno više od polovine njegovih članova. Na sednicama Saveta roditelja glasaju izabrani predstavnici roditelja po odeljenjima. U slučaju odsutnosti predstavnika nekog odeljenja njegovo pravo glasa može da preuzme njegov ovlašćeni zamenik.
4.2 Glasanje se u principu odvija javno. Glasanje mora da se sprovede tajno ukoliko to zahteva neki od članova.
4.3 Odlučuje se prostom većinom datih glasova. U slučaju izjednačenog broja glasova zahtev se odbija. Uzdržanost od glasanja i nevažeći glasovi se ne uzimaju u obzir kod utvrđivanja većine.
4.4 Zahtevi o kojima se glasa moraju da se zabeleže u protokol i da ih zapisničar pre glasanja pročita naglas.
4.5 Ukoliko postoji više zahteva povodom jednog pitanja glasa se o zahtevu koji je obuhvatio najveći deo tematike.
4.6 Članovima treba da se da dovoljno vremena za razmatranje zahteva.
4.7 Svaki član može da zahteva okončanje debate. O takvom zahtevu mora obavezno da se izvrši glasanje odmah nakon čitanja liste govornika.
4.8 U toku glasanja više ne mogu da se postavljaju dalji zahtevi po istom pitanju. Javljanje za reč o Pravilniku o radu mora da se uzme u obzir.
4.9 Povodom nekog pitanja važeća je odluka koja je najaktuelnija.

  1. Odbori i komisije

5.1 Povodom obrade određene tematike Savet roditelja može da obrazuje odbore i komisije.
5.2 Članovi odbora i komisija se biraju od strane Saveta roditelja.
5.3 Odbori i komisije redovno podnose izveštaje Savetu roditelja o napretku u radu.

  1. Protokol

6.1 Sa svake sednice se sačinjava protokol u kojem su sadržane odluke, kao i rezultati glasanja i izbora.
6.2 Manjine mogu da zahtevaju da se njihova stanovišta koja odstupaju od većine uđu u protokol.
6.3 Protokol se usvaja na narednoj sednici. Savet roditelja može da ispravi protokol odlukom većine. Ispravke mogu da se odnose samo na verziju i ispravnost zabeleženog. Stvarne ispravke odluka sadržanih u protokolu nisu dozvoljene.

  1. Izmena Pravilnika o radu

7.1 Ovaj pravilnik o radu može na zahtev da se izmeni dvotrećinskom većinom glasova.

Ovaj Pravilnik o radu je donet od strane Saveta roditelja 27.01.2011. godine i stupio je na snagu 1.2.2011. godine.