Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache

Nemački kao strani jezik

Roditeljima čijoj deci nemački jezik nije maternji želimo da stavimo na raspolaganje sledeće dokumente:

Molimo Vas da najpre pročitate naša uputstva kako bi vaša deca mogla bolje odgovoriti na zahteve koje postavlja Nemačka škola Beograd. Znanja iz nemačkog jezika moraju se tokom celokupnog školovanja neprestano usavršavati kako bi nematrenji govornici aktivno i normalno pratili nastavu.

Uloga maternjeg jezika

Veoma je važno da sva deca rade na svom maternjem jeziku izgrađujući ga dalje, dok njime ne ovladaju perfektno. Ovaj proces prilično dugo traje. Poznavanje maternjeg jezika je preduslov za usvajanje svih ostalih jezika! Sa decom kojoj nemački jezik nije maternji jezik mora se ozbiljno raditi i to dvojezično: kako na njihovom materjem jeziku (najčešće srpskom), tako i na nemačkom jeziku. Pri tom je poželjno da roditelji svojoj deci kod kuće pruže podršku na taj način što će sa njima razgovarati i diskutovati, igrati se, čitati o različitim temama itd. Pozitivan uticaj roditelja na uspeh njihove dece u školi je – kako studije pokazuju – od velikog značaja. Primoravanje na učenje i dril, naprotiv, mogu ugušiti volju za učenjem stranog jezika.

Kako bi deca mogla da prate nastavu iz ostalih predmeta, kao što je na primer svet oko nas, preporučljivo je da najpre na maternjem jeziku upoznaju okvirno nastavne sadržaje. Čim su deci ti sadržaji i pojmovi na njihovom maternjem jeziku poznati, sposobna su da mnogo lakše usvajaju sadržaje i pojmove na nemačkom jeziku. To znači da bi bilo idealno, da se roditelji sa svojom decom kod kuće bave temama iz sveta oko nas na maternjem jeziku. Nastavnici mogu o svakoj narednoj temi blagovremeno obavestiti roditelje. Po pravilu su to teme o kojima biste svakako sa vašom decom razgovarali.

Dodatni privatni časovi

Mnogi roditelji za svoju decu već od osnovne škole organizuju različite privatne časove. Pritom treba obratiti pažnju na sledeće: u cilju zdravog razvoja detetu je potrebno dovoljno slobodnog vremena; privatni nastavnik ne treba da radi domaći vašoj deci; privatni nastavnik treba odlično da vlada nemačkim jezikom; na privatnim časovima ne treba da se obrađuje čista gramatika, već da se radi razvoju govornog jezika time što će se sa detetom puno razgovarati na nemačkom, a nove reči uvoditi kroz igru i na taj način bogatiti detetov rečnik itd. Poslednjih godina smo uočili negativne trendove u vezi sa neadekvatnim privatnim časovima iz nemačkog jezika.

Pravi jezički uzor

Deci treba omogućiti dodir sa kvalitetnim jezičkom uzorima. Ako roditelji lično vladaju nemačkim jezikom, trebalo bi da sa decom kod kuće govore nemački. Roditelji koji ne vladaju nemačkim jezikom trebalo bi da svojoj deci što češće omoguće da se druže sa decom – maternjim govornicima. Preko raspusta deca bi trebalo da provedu odeređeno vreme na nemačkom govornom području.

Nemački jezik kod kuće

Naša preporuka je da deca kod kuće gledaju  tv-programe na nemačkom jeziku. Tu se pre svega milsli na dobre dokumentarne filmove. Osim toga bi trebalo da slušaju nemačke pesmice, čitaju knjige i časopise na nemačkom jeziku, zatim da na nemačkom jeziku rade na komjuteru itd. Od velike koristi vašoj deci dakako mogu biti i enciklopedije na nemačkom, kao i nemačko-srpski rečnici. Spisak odgovarajućih materijala, pre svega kvalitetnih nemačkih  TV programai online sadržaja na nemačkom za decu –  stoji vam na raspolaganju.